Kitos Lietuvos kerštas

Ki­ta­dos šiuo­se pus­la­piuo­se te­ko ra­šy­ti apie “ki­tą Lie­tu­vą” – gū­džios ­ba­na­ly­bės, kas­die­nos ne­vil­ties ir so­cia­li­nio ata­viz­mo zo­ną, ne­ti­kė­tai at­si­ve­rian­čią, kai ap­niu­ku­sią žie­mos die­ną ne­at­sar­giai nu­klys­ti už mies­to sie­nos. Po ko­jų tyž­tan­tis snie­gas, pur­vi­na, ne­ma­lo­ni ma­sė, ap­niu­ku­si die­na be sau­lės, tirš­tė­jan­ti prie­blan­da, niū­rus mie­ga­ma­sis mies­to ra­jo­nas tam­pa tar­si sce­nos de­ko­ra­ci­jo­mis, iš­ryš­ki­nan­čio­mis […]